Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради

 
Пошук на сайті
Чи задовольняє Вас якість освітніх послуг у районі?Результати

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Вчитель інфо

Централізована бухгалтерія


 

 

 головний бухгалтер

  

 

 заступник головного бухгалтера

 

 

 

 

 

заступник головного бухгалтера

 

 

 

Положення

про централізовану бухгалтерію відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права та  відповідальність централізованої бухгалтерії  (далі - централізована бухгалтерія) відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради  (далі – відділ освіти), повноваження її керівника – головного бухгалтера, взаємовідносини з іншими структурними підрозділами відділу освіти та підвідомчими закладами освіти.

1.2. Централізована бухгалтерія є структурним підрозділом відділу освіти, що здійснює централізоване бухгалтерське обслуговування відділу освіти, закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти.

1.3. Централізована бухгалтерія підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти та головному бухгалтеру.

1.4. Централізована бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України,  Міністерства освіти і науки України та Державної казначейської служби України, рішеннями Криворізької міської ради, наказами департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради та відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність відділу освіти, Положенням про відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради, а також цим Положенням.

1.5. Структура і штатний розпис централізованої бухгалтерії складаються та затверджуються начальником відділу освіти. Видатки на утримання централізованої бухгалтерії здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

1.6. Припинення діяльності , ліквідація та реорганізація  централізованої бухгалтерії здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.

1.7. Зміни до Положення можуть вноситися при зміні законодавства,  організаційної структури відділу освіти та за необхідності поліпшення роботи централізованої бухгалтерії.

1.8.  Положення про централізовану бухгалтерію затверджується начальником відділу освіти.

 

 

2. Основні завдання централізованої бухгалтерії

 

2.1. Основними завданнями централізованої бухгалтерії є :

2.1.1 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу освіти  та складання звітності;

2.1.2 відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські  операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

2.1.3 забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.1.4 забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

2.1.5 запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

3. Функції та обов’язки централізованої бухгалтерії

 

3.1. Централізована бухгалтерія відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1 веде   бухгалтерський  облік  відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо   ведення бухгалтерського обліку,  в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

3.1.2 складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та  бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3.1.3 здійснює поточний контроль за:

 - дотриманням бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних зобов'язань,  їх  реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування  та  використання власних надходжень бюджетної установи;
- веденням бухгалтерського  обліку,  складенням  фінансової  та бюджетної   звітності,  дотриманням  бюджетного  законодавства  та національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського   обліку в державному  секторі,  а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами  бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

3.1.4 своєчасно подає звітність;

3.1.5 своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.1.6 забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо :

 - використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

3.1.7 проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблює та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує  та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.1.8 забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подають в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан відділу освіти, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідні структурні підрозділи відділу освіти даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

3.1.9 бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;          

3.1.10  розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та   підвищення  рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;

3.1.11 здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та працівниками централізованої бухгалтерії, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

3.1.12 забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції централізованої бухгалтерії, у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин звернень;

3.1.13 здійснює  інші функції відповідно до законодавства.

 

4. Централізована бухгалтерія має право:

 

4.1 представляти відділ освіти в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції централізованої бухгалтерії , в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах,установах та організаціях незалежно від форм власності;

4.2 встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до    централізованої бухгалтерії підвідомчими  закладами первинних  документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.3 одержувати від підвідомчих  закладів, які їй підпорядковані,необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4.4 вносити начальнику відділу освіти пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності;

4.5 брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться  відділом освіти та органами виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

 

5. Відповідальність

5.1. Централізована бухгалтерія несе відповідальність за забезпечення якісного виконання покладених на неї завдань і функцій, правильний і чіткий порядок роботи, трудову і виконавчу дисципліну.

5.2.  Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених на працівників централізованої бухгалтерії завдань та обов'язків несе керівник – головний бухгалтер.

5.3. Ступінь відповідальності інших працівників централізованої бухгалтерії  встановлюється посадовими інструкціями та чинним законодавством України .

 

6. Організаційна структура

 

6.1. Керівником централізованої бухгалтерії є головний бухгалтер, який підпорядковується  та є підзвітним начальнику відділу освіти відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6.2. Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу освіти відповідно до законодавства про працю, інші працівники централізованої бухгалтерії за погодженням з головним бухгалтером з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня.

6.3.Головним бухгалтером централізованої бухгалтерії  може бути особа з повною вищою освітою відповідного напрямку підготовки в галузі економіки та фінансів зі стажем безпосередньої роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

6.4. Прийняття ( передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт. Копія акта надсилається до департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради. Прийняття ( передача) справ головним бухгалтером може здійснюватися за участю представника департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.

6.5. Чисельність працюючих у централізованій бухгалтерії встановлюється штатним розписом в межах граничної чисельності та фонду заробітної плати.

6.6. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії розробляє посадові обов'язки працівників.

 

7. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії:

 

7.1 організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на централізовану бухгалтерію;   

7.2 здійснює керівництво діяльністю централізованої бухгалтерії , забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

7.3 погоджує проекти договорів ( контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

7.4 бере, у разі потреби, участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку в централізованій бухгалтерії, та підвідомчих закладів, які підпорядковані відділу освіти;

7.5 здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

7.6 погоджує кандидатури працівників підвідомчих закладів, яким надається  право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском ( витрачанням) грошових коштів, документів, товарно - матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

7.7 подає начальнику відділу пропозиції щодо:

  • визначення облікової політики, зміни обраної політики з урахуванням особливостей діяльності відділу освіти  і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського ( управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
  • визначення оптимальної структури централізованої бухгалтерії та чисельності її працівників;
  • призначання на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерії;
  •  вибору та впровадження уніфікованої  автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності відділу освіти;
  • створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних ( нематеріальних) інформаційних та трудових ресурсів;
  • визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;
  •  притягнення до відповідальності працівників централізованої бухгалтерії, у тому числі матеріально - відповідальних працівників підвідомчих закладів, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами відділу освіти, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
  •  удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
  • організації навчання працівників централізованої бухгалтерії з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;
  • забезпечення централізованої бухгалтерії нормативно-правовими актами, довідками та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

7.8 підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів ( обов’язкових платежів);

- проведення рахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

7.9 відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника відділу освіти про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

7.10 здійснює контроль за : відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться відділом освіти;

-  складанням звітності;

- відображенням у бухгалтерському  обліку всіх операцій, що проводяться відділом освіти;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотримання вимог законодавства щодо списання ( передачі) рухомого та нерухомого майна відділу освіти;

- правильністю проведення розрахунків  при здійсненні плати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних  зобов’язань відповідним бюджетним   асигнуванням , паспорту бюджетної програми ( у разі застосування    програмно - цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним  асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості відділу освіти;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформлення матеріалів щодо нестачі,   крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням  та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово - бюджетної дисципліни працівників централізованої бухгалтерії;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів проведених державними органами та підрозділами відділу освіти, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

7.11 погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

7.12 виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

7.13. Головний бухгалтер у разі отримання від начальника відділу освіти розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі начальника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає  директору Департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради  та начальнику управління Державної казначейської служби України в Інгулецькому районі  відповідне повідомлення.

          Начальник управління Державної казначейської служби України в Інгулецькому районі  розглядає  в триденний строк отримане повідомлення та здійснює  у разі  встановлення факту порушення бюджетного законодавства, про що інформує  у письмовій формі начальника відділу освіти та головного бухгалтера. Якщо факт порушення не встановлено, начальник  зазначеного органу інформує про це у письмовій формі начальника відділу освіти  та головного бухгалтера.

7.14. Головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо  за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно – матеріальні цінності, а також виконувати обов’язки начальника відділу освіти на період його тимчасової відсутності.

7.15. Працівники централізованої бухгалтерії, які призначаються та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються головному бухгалтерові.

7.16. У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера  (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на заступника головного бухгалтера, а у разі відсутності  заступника  головного бухгалтера відповідно до наказу начальника відділу освіти – на іншого працівника централізованої бухгалтерії.

7.17. Казначейство  забезпечує в межах повноважень організацію та  координацію  діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та  контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності.

7.18. Оцінка виконання головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

7.19. Головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність  згідно із законами.

 

8. Контроль за діяльністю централізованої бухгалтерії

8.1  Контроль за діяльністю господарчої групи здійснюється начальником відділу освіти, відповідними фінансово-ревізійними та іншими органами державного нагляду (контролю).

9. Заключні положення

9.1. Покладання на централізовану бухгалтерію обов’язків, не передбачених цим Положенням, здійснюється за окремим дорученням начальника відділу освіти.

9.2. Відділ освіти створює умови для ефективної роботи працівників централізованої бухгалтерії, забезпечує підрозділ нормативною базою, приміщенням, меблями, обладнанням тощо.